Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów

w GIMNAZJUM NR 6

 

 

 

 

Podstawa prawna:

 

1.     Ustawa o systemie oœwiaty z dnia 7 września 1991 r./Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329
z późniejszymi zmianami/

2.     Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szkołach publicznych /Dz. U. z dnia 10 maja 1999 r. Nr 41, poz.413/

3.     Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów
w szkołach publicznych /Dz. U. Nr 29 poz.323, Nr 128 poz. 1419 z 2002 r., Nr 46, poz. 433 i Nr 155poz. 1289/

4.     Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych / Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 §17 pkt. 2 - 9/

5.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. (Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1154)

6.     Statut Gimnazjum nr 6

 

 

 

Regulamin oceniania

 

 

1.     Regulamin reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów w szkole

2.     Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomoœci i umiejętnoœci w stosunku
do wymagań edukacyjnych, wynikających z programu nauczania oraz formułowaniu oceny

3.     Ocenianie ma na celu:

3.1.      Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie

3.2.      Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju

3.3.      Motywowanie ucznia do dalszej pracy

3.4.      Dostarczenie rodzicom /prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach, trudnoœciach i specjalnych uzdolnieniach ucznia

3.5.      Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej

4.     Ocenianie obejmuje:

4.1.      Sformułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz poinformowanie
o nich uczniów i rodziców /prawnych opiekunów/

4.2.      Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie, według skali i w formach przyjętych
w szkole

4.3.      Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych

4.4.      Ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego

4.5.      Przeprowadzanie egzaminów poprawkowych

5.     Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i rodziców /prawnych opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

6.     Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
oraz rodziców /prawnych opiekunów/ o zasadach oceniania z zachowania

7.     Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak jego rodziców /prawnych opiekunów/

7.1.      Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice /prawni opiekunowie/ otrzymują do wglądu

7.2.      Na proœbę ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić

8.     Obniżanie wymagań edukacyjnych:

8.1.      Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, obniżyć wymagania edukacyjne,
o których mowa w pkt. 5, w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudnoœci w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania

8.2.      Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki i sztuki należy w szczególnoœci brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się
z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć

9.     W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć
z wychowania fizycznego

9.1.      Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć z wychowania fizycznego podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych  możliwoœciach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza

9.2.      W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony

10.  Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych i ocen z zachowania według skali ocen określonej w tym regulaminie

10.1.   Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się w ciągu roku szkolnego,
w terminach określonych przez dyrektora

10.2.   Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych ucznia w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania według skali ocen, o której mowa w pkt. 12 i 13.


10.2.1.  Na miesiąc przed semestralnym/końcoworocznym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów/ o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi oraz
o obniżonej ocenie z zachowania (nieodpowiednia, naganne)

10.2.2.  Przed końcoworocznym /œródrocznym/ klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

10.3.   Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena  klasyfikacyjna końcoworoczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem
pkt. 19

11.  Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
a ocenę z zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia

12.  Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według skali określonej
w niniejszym regulaminie:

12.1.   Oceny bieżące mają formę stopni:

stopień celujący        - 6

stopień bardzo dobry     - 5

stopień dobry            - 4

stopień dostateczny   - 3

stopień dopuszczający     - 2

stopień niedostateczny     - 1

12.2. Nauczyciel ustala ocenę œródroczną i końcoworoczną w stopniach:

stopień celujący         - 6

stopień bardzo dobry      - 5

stopień dobry       - 4

stopień dostateczny    - 3

stopień dopuszczający       - 2

stopień niedostateczny       - 1

12.3. Ogólne kryteria stopni:

12.3.1.  Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

-        posiada wiedzę i umiejętnoœci znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

-        biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy

-        osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) lub posiada inne porównywalne osiągnięcia

 

12.3.2.  Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

-        opanował pełny zakres wiedzy i umiejętnoœci określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie

-        sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomoœciami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

12.3.3.  Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

-        nie opanował w pełni wiadomoœci określonych programem nauczania w danej klasie

-        poprawnie wykorzystuje wiadomoœci przy samodzielnym rozwiązywaniu zadań

-        jest aktywny na lekcji, podejmuje starania w celu uzupełnienia wiedzy

12.3.4.  Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

-        opanował podstawowe wiadomoœci i umiejętnoœci przewidziane programem nauczania w danej klasie

-        samodzielnie  wykonuje typowe  zadania o œrednim stopniu trudnoœci

-        nie rozwiązuje samodzielnie zadań problemowych

12.3.5.  Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń który:

-        nie opanował w pełni wiadomoœci i umiejętnoœci określonych programem nauczania, ale braki te nie przekreślają możliwoœci uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danych zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki

-        rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne o niewielkim stopniu trudnoœci

-        rozwiązuje zadania typowe przy pomocy nauczyciela

12.3.6.  Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

-        nie opanował wiadomoœci i umiejętnoœci określonych programem nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie, a braki w wiadomoœciach i umiejętnoœciach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy

-        nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadania o elementarnym stopniu trudnoœci, nawet przy pomocy nauczyciela

12.4.   Zakres wymagań na oceny szkolne tworzą i przedstawiają uczniom oraz rodzicom /prawnym opiekunom/, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne
o przyjęty system oceniania

13.  Ocena z zachowania spełnia funkcje wychowawcze i ma mobilizować ucznia do samokontroli i zmiany negatywnych postaw.

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, po wczeœniejszych konsultacjach z pedagogiem szkolnym, gronem pedagogicznym oraz uczniami, stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

13.1. Ocenę z zachowania śródroczną ustala się według skali określonej w statucie szkoły

13.2. Ocenę z zachowania śródroczną/końcoworoczną ustala się według następującej skali:

13.2.1.  wzorowe

13.2.2.  bardzo dobre

13.2.3.  dobre

13.2.4.  poprawne

13.2.5.  nieodpowiednie

13.2.6.  naganne

13.3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

13.3.1.  Oceny z zajęć edukacyjnych

13.3.2.  Promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 13.3.3 i 13.3.4

13.3.3.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania

13.3.4.  Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,
a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły

13.4.  Œródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególnoœci:

13.4.1.  wywiązywanie się z obowiązków ucznia

13.4.2.  postępowanie zgodnie z dobrem społecznoœci szkolnej

13.4.3.  dbałoœć o honor i tradycje szkoły

13.4.4.  dbałoœć o piękno mowy ojczystej

13.4.5.  dbałoœć o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

13.4.6.  godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

13.4.7.  okazywanie szacunku innym osobom

13.5.  Kryteria ocen z zachowania:

Na podstawie ocen cząstkowych wystawia się ocenę całkowitą.

Punktem wyjœcia przy ocenianiu zachowania ucznia jest ocena dobra.

Aby uzyskać ocenę wyższą uczeń musi spełniać kryteria na ocenę wyższą.

Celowe i œwiadome naruszanie kryteriów na ocenę dobrą powodują obniżenie oceny.

13.5.1.  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia następujące wymagania:

13.5.1.1.      wywiązuje się z obowiązków ucznia

-        systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne

-        jest sumienny i obowiązkowy

-        stara się przezwyciężać napotykane trudnoœci

-        dotrzymuje ustalonych terminów np.: zwrot książek do biblioteki, usprawiedliwienia, składki

13.5.1.2.      postępuje zgodnie z dobrem społecznoœci szkolnej

-        dba o mienie szkolne i prywatne

-        jest wrażliwy na krzywdę innych

-        dba o dobre imię swojej szkoły

13.5.1.3.      dba o honor i tradycje szkoły

-        uczestniczy w uroczystoœciach szkolnych, zna tradycje szkoły

-        z okazji uroczystoœci szkolnych nosi odpowiedni strój

13.5.1.4.      dba o piękno mowy ojczystej

-        nie używa wulgaryzmów

-        zachowuje kulturę słowa i dyskusji

13.5.1.5.      dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

-        dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu

-        nie ulega nałogom

-        nie nosi przedmiotów i ozdób zagrażających bezpieczeństwu własnemu
i innych

-        przestrzega regulamin szkoły i zasady bezpieczeństwa

-        nie opuszcza terenu szkoły w czasie lekcji i przerw

13.5.1.6.      godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią

-        szanuje symbole narodowe

-        odpowiednio zachowuje się w miejscach użytecznoœci publicznej

-        nie używa agresji słownej i fizycznej

-        szanuje dobra materialne

-        jest uczciwy i prawdomówny w życiu codziennym

-        dba o otaczającą przyrodę

-        jest kulturalny w stosunku do innych

13.5.1.7.      okazuje szacunek

-        szanuje godność własną i innych

-        szanuje ludzką pracę

-        jest tolerancyjny

13.5.2.  Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej,
a ponadto niektóre wymienione poniżej:

-        rozwija swoje zainteresowania w szkole i poza nią

-        chętnie służy pomocą koleżeńską, staje w obronie słabszego, reaguje
na zło

-        chętnie podejmuje się wykonywania zadań powierzonych przez pracowników szkoły

-        jest współorganizatorem uroczystoœci i imprez szkolnych

-        dąży do doskonalenia wiedzy i umiejętnoœci

13.5.3.  Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny bardzo dobrej
a ponadto niektóre wymienione poniżej:

-        godnie reprezentuje szkołę w konkursach pozaszkolnych i zawodach sportowych

-        inicjuje nowe zadania, projekty pożyteczne dla społecznoœci szkolnej
i lokalnej

-        aktywnie i systematycznie bierze udział w życiu klasy i szkoły (praca w SU, szkolne uroczystoœci, gazetki itp.)

-        jest liderem promującym zdrowy, aktywny i ekologiczny tryb życia

-        doskonali i poszerza zakres swojej wiedzy i umiejętnoœci

13.5.4.  Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który :

-        sporadycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji (na upomnienia reaguje pozytywnie)

-        ma pojedyncze godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia

-        rzadko angażuje się w życie szkoły i klasy

-        incydentalnie zdarzają mu się uchybienia wobec regulaminu szkoły

Jednoczeœnie spełnia, większoœć wymagań na ocenę dobrą

13.5.5.  Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

-        często przeszkadza w prowadzeniu lekcji

-        ulega nałogom

-        niszczy mienie społeczne i prywatne

-        jest arogancki, wulgarny wobec innych

-        lekceważy obowiązki szkolne

-        niesystematycznie i niepunktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne

-        jest agresywny, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa

13.5.6.  Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

-        notorycznie przeszkadza w prowadzeniu lekcji

-        notorycznie łamie regulaminy szkolne

-        wagaruje

-        celowo niszczy mienie społeczne

-        posiada, stosuje lub rozprowadza używki

-        popada w konflikty z prawem

-        swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu innych (bójki, wymuszenia, groŸby, itp.)

W przypadku wykroczenia o wyjątkowo dużej szkodliwoœci społecznej można uczniowi wystawić ocenę naganną niezależnie od pozostałych kryteriów

14.  Odwołanie od oceny śródrocznej/końcoworocznej/:

14.1.   Uczeń/Rodzice/ mają prawo odwołania się od oceny z zajęć edukacyjnych
i z zachowania w ciągu 7 dni od wystawienia oceny gdy
:

14.1.1.  Wychowawca nie zapoznał ucznia i rodziców/prawnych opiekunów/ z kryteriami oceniania

14.1.2.  Uczeń z winy nauczyciela nie został powiadomiony o ustalonej ocenie w określonym terminie (na 7 dni przed planowanym posiedzeniem Rady Pedagogicznej – klasyfikacyjnej)

14.1.3.  nauczyciel na proœbę ucznia/rodzica/ nie umotywował ustalonej oceny

14.1.4.  wychowawca nie zasięgnął opinii gremium (nauczyciele, uczniowie danej klasy, samoocena) przy ustalaniu oceny z zachowania

 

 

14.2.   Uczeń/Rodzice/ nie mają prawa do odwołania się od oceny z zajęć edukacyjnych i z zachowania gdy:

14.2.1.  w ciągu roku szkolnego rodzic/prawny opiekun/ nie interesował się postępami dziecka (nieobecny na zebraniach, konsultacjach, nie kontaktował się z nauczycielami przedmiotów, nawet po wezwaniu do szkoły)

14.2.2.  nie otrzymał informacji w terminie, z powodu nieobecnoœci dziecka w szkole
w ostatnim tygodniu przed posiedzeniem rady pedagogicznej – klasyfikacyjnej,
a nie skontaktował się z wychowawcą w/w sprawie

14.3.   Tryb odwołania się od oceny:

14.3.1.  Prawo do odwołania się od oceny ma uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie/ w ciągu 7 dni od wystawienia oceny

14.3.2.  W/w czasie składa podanie do Dyrektora szkoły ze wskazaniem naruszenia przepisów prawa dotyczących ustalania oceny

14.3.3.  Dyrektor obowiązany jest w terminie 14 dni rozpatrzyć zasadnoœć podania

14.3.4.  Po stwierdzeniu zasadnoœci skargi Dyrektor wszczyna procedury przewidziane Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku (Dz. U. Nr 199 poz. 2049 § 17 poz. 2 – 9)

15.  Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła powinna stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków

16.  Warunki egzaminu klasyfikacyjnego:

16.1.   Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecnoœci ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania

16.2.   Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecnoœci może zdawać egzamin klasyfikacyjny

16.3.   Na proœbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecnoœci nieusprawiedliwionej lub na proœbę jego rodziców /prawnych opiekunów/ rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny

16.4.   Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów  indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń realizujący obowiązek nauki poza szkołą

16.5.   Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w trybie i w terminach określonych
w niniejszym regulaminie i statucie szkoły

16.6.   Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami  /prawnymi opiekunami/

17.  Egzamin klasyfikacyjny:

17.1.   Egzamin klasyfikacyjny składa się z częœci pisemnej i ustnej, z wyjątkiem sztuki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych

17.2.   Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły,
w skład której wchodzą:

17.2.1.  Dyrektor szkoły lub nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący

17.2.2.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator

17.2.3.  Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji

17.3.   Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

-        skład komisji

-        termin  egzaminu

-        pytania  egzaminacyjne

-        wynik  egzaminu   oraz  ocenę ustaloną  przez  komisję

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

17.4.   Uczeń, który z przyczyn losowych /np. choroba potwierdzona zaświadczeniem lekarskim/ nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym  przez dyrektora szkoły

17.5.   Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego i nie posiada usprawiedliwienia otrzymuje ocenę niedostateczną z danego przedmiotu

18.  Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym programie nauczania, z uwzględnieniem pkt. 8, jeżeli uzyskał oceny klasyfikacyjne końcoworoczne wyższe od stopnia niedostatecznego

19.  Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt. 16 nie otrzymuje promocji i powtarza tę samą klasę

20.  Warunki egzaminu poprawkowego:

20.1.   Uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną
z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy

20.2.   W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych

21.  Egzamin poprawkowy:

21.1.   Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem sztuki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin poprawkowy powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych

21.2.   Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich

21.3.   Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

21.3.1.  Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący

21.3.2.  Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący

21.3.3.  Nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji

21.4.   Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 28.3 może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną proœbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne

 

21.5.   Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

-        skład   komisji

-        termin egzaminu

-        pytania egzaminacyjne

-        wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

21.6.    Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły

21.7.   Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem pkt.19.3

21.8.   Uwzględniając możliwoœci edukacyjne ucznia gimnazjum rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych

22.  Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub ukończenia szkoły – z wyróżnieniem

23.  Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał  oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu,  przeprowadzanego przez komisję okręgową

24.  W trzeciej klasie gimnazjum komisja okręgowa przeprowadza egzamin, obejmujący:

24.1.   Wiadomoœci i umiejętnoœci z zakresu przedmiotów humanistycznych

24.2.   Wiadomoœci i umiejętnoœci z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

24.3.   Wiadomoœci i umiejętnoœci z zakresu języka obcego nowożytnego ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum

25.  Egzamin gimnazjalny ma charakter powszechny i obowiązkowy

26.  Egzamin gimnazjalny przeprowadza się w terminie i na zasadach ustalonych przez komisję okręgową

27.  Wynik  egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na ukończenie szkoły.

28.  Regulamin obowiązuje od dnia 25. 10. 2006 r.